Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych

 Na terenie gminy Piaseczno obowiązują następujące zasady odbioru odpadów komunalnych: 1. Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach wystawiamy do godziny 7.00 rano przed posesję zgodnie z harmonogramem, chyba że nieruchomość jest wyposażona w altankę śmietnikową, znajdującą się przy ulicy, z otwartą furtką w dniu odbioru; 2. Gmina Piaseczno zapewnia worki na odpady suche w kolorze żółtym oraz worki na szkło w kolorze zielonym. Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, na zasadzie „wymiany”; 3. ODPADY SUCHE – żółty worek lub pojemnik dowolnego koloru z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – odpady suche: plastik, papier, metale, tekstylia, opakowania wielomateriałowe.
WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (typu PET), plastikowe zakrętki, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, puste, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach), folia i torebki z tworzyw sztucznych, puste puszki po napojach, konserwach, kartony po napojach i mleku, tekstylia, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), styropian opakowaniowy.
NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu), papieru faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po smarach, styropianu budowlanego, gumy, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD i RTV.
4. ODPADY SZKLANE – zielony worek lub pojemnik dowolnego koloru z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane
WRZUCAMY: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła m.in. puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych, puste opakowania szklane po kosmetykach, szkło białe i kolorowe.
NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, szkła okiennego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych, opakowań po lekarstwach i termometrów. WORKI NA ODPADY SUCHE I SZKLANE DOSTARCZANE SĄ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASADZIE WYMIANY 1:1.
5. ODPADY BIODEGRADOWALNE – worek lub pojemnik dowolnego koloru (z wyłączeniem: żółtego i zielonego) o pojemności max. 120l – bioodpady i odpady zielone (w okresie od marca do listopada).
WRZUCAMY: ścięta trawa, liście, drobne odpady ogrodowe jak połamane gałązki drzew, kwiaty doniczkowe (wraz z ziemią doniczkową), obierki i resztki owoców oraz warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek i łupiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.
NIE WRZUCAMY: resztek mięsa i kości, odchodów zwierzęcych, piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, popiołu z pieca i kominka, papierosów i niedopałków, piasku, kamieni, odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw. WORKI NA W/W ODPADY MIESZKAŃCY ZAPEWNIAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Odpady biodegradowlane można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Zachęcamy również do kompostowania.
6. ODPADY ZMIESZANE – pojemnik lub worek dowolnego koloru WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji np. resztki jedzenia, wszelkiego rodzaju odpady higieniczne, mocno zabrudzone puszki, butelki lub pojemniki. 7. ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, dywany, duże zabawki, rowery itp.) – należy przekazywać w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Piasecznie przy ul. Technicznej 6. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-17.00, tel. (22) 737-17-70, 737-18-80. 8. ZYŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – należy przekazywać w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub bezpośrednio do PSZOK bądź umówić się na bezpłatny odbiór w/w odpadów z domu/mieszkania dzwoniąc do firmy P.P.H.U. POLBLUME pod numerem tel. (22) 756-96-61 lub mailem: polblume@polblume.pl. 9. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – należy przekazywać do specjalnych pojemników znajdujących się budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz szkół lub do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów bądź bezpośrednio do PSZOK. 10. PRZETERMINOWANE LEKI I TERMOMETRY RTĘCIOWE – należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub bezpośrednio do PSZOK. 11. ODPADY NIEBEZPIECZNE I OPAKOWANIA PO NICH (farby, rozpuszczalniki, środki i odczynniki chemiczne itp.) – należy przekazywać w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub bezpośrednio do PSZOK. 12. ZUŻYTE OPONY – należy przekazywać w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem (max. 4 sztuki) lub bezpośrednio do PSZOK (bez limitu). 13. ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE – które powstały w wyniku prowadzenia prac wymagających stosownego pozwolenia należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach zamawianych indywidualnie i na własny koszt przekazywać do odbioru i utylizacji a w/w odpady z drobnych remontów po uprzednim posegregowaniu należy nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK. 14. ODPADY MEDYCZNE (zużyte strzykawki, igły, skalpele itp.) – należy gromadzić w miejscu ich powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, a po napełnieniu zgłosić do Wydziału Gospodarki Odpadami pod nr tel. (22) 736-29-88. Koszt zakupu opakowań leży po stronie mieszkańca. 15. W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną odebrane a pojemnik zostanie oznakowany czerwoną kartką. Nieprawidłowo posegregowane odpady będą odbierane w terminie odbioru odpadów zmieszanych. W przypadku kiedy ta nieprawidłowość się powtórzy, właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów, w wysokości 18 zł/os. 16. W przypadku zmiany liczby mieszkańców w danej nieruchomości należy do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie złożyć aktualizację deklaracji. 17. W przypadku braku lub opóźnień w odbiorze odpadów należy zgłaszać reklamacje do Wydziału Gospodarki Odpadami pod numerami tel. (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 lub mailowo: go@piaseczno.eu bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.eu w zakładce „Czysta Gmina Piaseczno”.    
mizzo.pl