Obowiązkowe opłaty

Szanowni Działkowcy, Przypominamy o obowiązkowych opłatach, wynikających z prawa do użytkowania działki. W listopadzie br. obowiązkowe opłaty będą rozszerzone o zużycie mediów: woda i energia elektryczna. Prosimy o terminowe wpłaty na konto ROD GROCHOWA zgodnie z cennikiem i harmonogramem wpłat ustalonym przez Walne Zebranie. Od nieterminowych wpłat będą naliczane ustawowe odsetki, a w przypadku ich braku wszczęte zostaną odpowiednie procedury przewidziane prawem,  które mogą doprowadzić do wypowiedzeniem umowy dzierżawnej. Do największych dłużników, w liczbie 92, zostaną wysłane wezwania do zapłaty, kosztami wezwań zostaną obciążone zadłużone działki. Administracja
mizzo.pl