Aktualne obciążenia finansowe

Szanowni Działkowcy, po zalogowaniu w zakładce “opłaty” są już dostępne aktualne obciążenia finansowe na każdą działkę. Prosimy o przestrzeganie terminów płatności i wywiązywanie się ze swoich obowiązków płatniczych, w przeciwnym przypadku będą naliczane odsetki. Osoby, które mają chwilowe trudności finansowe, Czytaj dalej Aktualne obciążenia finansowe

Wyniki wyborów

Szanowni Działkowcy

W dniu 06.04.2019r odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze ROD GROCHOWA. Mocą podjętych uchwał wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz ustalono obowiązujące wysokości opłat i ich terminy. Prosimy o zapoznanie się z wynikami obrad. Z uwagi na zmiany w terminach płatności, przedstawiamy obciążenia finansowe na cały rok 2019. Ukonstytuowany aktyw Zarządu i Komisji Rewizyjnej można zaobserwować w zakładce <Władze> po zalogowaniu.

Cennik i harmonogram opłat w 2019r

l.p.tytuł opłatywartośćtermin płatnościuwagi
1.opłata ogrodowa I0,95zł/m231.05.2019r
2.składka członkowska6,00zł/dz31.05.2019rdotyczy tylko członków PZD
3.opłata stała wodna10,50zł/rok31.05.2019rtylko działki z zainstalowanym wodomierzem
4.opłata stała energetyczna5,00zł/rok31.05.2019rtylko działki z zainstalowanym licznikiem en.el.
5.opłata ogrodowa II 0,20zł/m231.08.2019rinwestycje-ogrodzenie zewn. i aleje ogrodowe
6.energia elektryczna0,60zł/kWh14 dni od daty odczytu. odczyty:
31.05.2019r
31.07.2019r
31.08.2019r
31.10.2019r.
31.12.2019r.
8.woda3,47zł/m314 dni od daty odczytu, odczyt:
31.07.2019r
31.10.2019r lub po wstrzymaniu dostaw
9.odpady280,00zł/dz/rok30.04.2019r – 140,00zł
30.08.2019r – 140,00zl

Administracja

Harmonogram odbioru odpadów

Przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru odpadów dla naszego ogrodu. Prosimy śledzić ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie www…..zasady i terminy mogą ulec zmianie. Odpady biodegradowalne tzw. “zielone” gromadzimy wg. poprzednich zasad od czwartku do poniedziałku w 4 dni poprzedzające datę odbioru

Administracja

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Tak jak każdego roku na wiosnę zapraszamy na walne zebranie , które odbędzie się 06.04.2019 (sobota) w budynku Zarządu ul. Zbigniewa Pawlaka 2b we wsi Grochowa. W tym roku jest to wyjątkowe zebranie bo sprawozdawczo-wyborcze, a to oznacza że będziemy wybierać na czteroletnią kadencję skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prosimy o przemyślenia w tej sprawie oraz rozważyć swoje kandydatury lub kandydatury sąsiadów-znajomych, będących członkami naszej społeczności ogrodowej. Wybierzemy też w tym dniu przewodniczącego zebrania. Zarząd jest gotowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji ewentualnym kandydatom. Wszystkich działkowców gorąco zapraszamy do konstruktywnych dyskusji i czynnego udziału w zebraniu. Zaproszenia i regulamin obrad zostały wysłane pocztą lub mailem do wszystkich członków PZD wg poniższych wzorów:

Zarząd ROD GROCHOWA zaprasza na                                                        

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE

które odbędzie się06 kwietnia 2019 r. (sobota)                                                             

w Domu Działkowca w ROD GROCHOWA)                                                            

Początek obrad:   I termin godz. 11:00   II termin godz. 11:30

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny

po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny

PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien  mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (dow.osob.,paszport, prawo jazdy itp..), którym będzie mógł potwierdzić swoją tożsamość przy podpisywaniu listy obecności.

porządek oBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r.(merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 rok oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 r. oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt planu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 r.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 r.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 r przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie:
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 r. oraz na kadencję.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
 18. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 r. i za kadencję.
 20. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 21. Przedstawienie przez komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na      delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 22. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 23. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 r, w tym także:
 24. wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
 25. wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.
 26. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 27. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 28. Uchwalenie planu pracy na 2019 r i program działania na okres kadencji.
 29. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 r.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach  30 i 31.03.2019 r. w godz. od 10:00.  do 15:00   w Domu Działkowca w ROD GROCHOWA, ul. Zb.Pawlaka 2b, 05-502 Grochowa oraz na stronie internetowej ROD GROCHOWA.  

                                                                             REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD GROCHOWA

w Grochowej dnia  06 kwietnia  2019 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD GROCHOWA w .Grochowej i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD GROCHOWA mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD GROCHOWA.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD GROCHOWA .
 5. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD GROCHOWA z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 6. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 7. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 8. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 9. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 10. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 11. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 12. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 13. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 14. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ..3 minuty.
 15. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 16. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 17. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 18. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 19. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 20. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 21. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 22. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 23. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 24. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 25. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji i za 2018 r.
 26. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.,
 27. absolutorium dla ustępującego zarządu ROD,
 28. zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2018 r.,
 29. ustalenia składu liczbowego zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD,
 30. wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,
 31. programu na okres kadencji i planu pracy w 2019 r.,
 32. wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2019 r.,
 33. planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 34. preliminarza finansowego na 2019 r.
 35. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD*,
 36. innych dotyczących działalności ogrodu.
 37. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 38. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Zarząd ROD Grochowa

Szlaban

Spełniając oczekiwania niektórych działkowców szlaban w najbliższy weekend będzie otwarty: w sobotę od godz. 10.00 do godz. 16.00 w niedzielę.

Administracja

Ważne !

jpg

W dniu 05.02.2019r o godz. 12.00 szlaban przy Zarządzie oraz brama od strony wsi Bogatki zostaną zamknięte zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zawartą w komunikacie z dn.13.01.2019r. Stopień rozmiękczenia gruntu jest na tyle wysoki iż jest to jedynie słuszna decyzja, która zapobiegnie Czytaj dalej Ważne !

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Najnowsze wpisy
mizzo.pl