OPŁATY NA DZIEŃ 2024-05-31 OPUBLIKOWANE

 

Opublikowane zostały opłaty na koniec 31 maja 2024 roku.

Proszę o zapoznanie się ze stanem opłat własnych działek.

Przypominam, że odsetki w skali roku wynoszą 11,25%

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

ODPADY ZIELONE

W dniu 29 maja lub 31 maja zostaną podstawione kontenery na odpady zielone.

 

 1. Odpady zielone do kontenerów wrzucamy bez opakowań.
 2. Odpady zielone pozostawione przy kontenerze nie będą odebrane.  

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

Cena wody w 2024 roku informacja z PWiK

 

Szanowni Państwo,

 PWiK Piaseczno Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 15 maja 2024r. zmianie ulegają ceny za zbiorowe zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa została opublikowana na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 7 maja 2024r., zatwierdzona Decyzją nr W.RZT.70.35.2024/4 z dnia 12 kwietnia 2024r. na okres trzech lat.

Szczegółowa informacja dotycząca taryfy znajduje się na stronie Przedsiębiorstwa pod adresem:

https://pwikpiaseczno.pl/dzial-i-taryfy-i-oplaty-15032022-r.html

 

PWiK Piaseczno

 

Cena netto wody to 3,98zł (stawka vat 8%) brutto 4,30zł

 

ROD GROCHOWA

 

 

 

 

 

OPŁATY DZIAŁEK 2024-04-30

 

 

Opublikowane są opłaty działek na dzień 2024-04-30. Zawierają tylko zaległe opłaty za lata poprzednie oraz naliczone opłaty na 2024 rok.

W tabeli opłat znajdują się naliczenia energii spisanej 20 kwietnia 2024 roku z terminem płatności 14 maj 2024 rok. Proszę o zapoznanie się z Państwa opłatami i uiszczaniem wpłat zgodnie z terminem płatności.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

 

ODPADY ZIELONE

 

W dniu 26 kwietnia 2024 roku będą podstawione kontenery na odpady zielone.

Dwa od strony Bogatek i dwa od strony Grochowej.

 1. Odpady zielone do kontenerów wrzucamy bez opakowań.
 2. Odpady zielone pozostawione przy kontenerze nie będą odebrane.

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

PROPONOWANY CENNIK NA 2024 ROK

 

 

 
Proponowany cennik i terminy opłat w 2024 roku
LP Nazwa opłaty Cena Data spisu Termin płatności
1 Odpady I 140,00 zł   2024-05-31
2 Odpady II 140,00 zł   2024-09-02
3 Składka członkowska tylko członkowie PZD 6,00 zł   2024-07-01
4 Opłata ogrodowa I (w tym partycypacja PZD 0,13 zł) 1,35 zł za m2 działki   2024-07-01
5 Opłata ogrodowa II 0,20 zł za m2 działki   2024-09-02
6 Woda opłata stała (działki z wodomierzem) 20,00 zł   2024-07-01
7 Energia zależna od dostawcy    
    1 spis 2024-04-30 2024-05-14
    2 spis 2024-06-30 2024-07-15
    3 spis 2024-08-31 2024-09-16
    4 spis 2024-10-31 2024-11-14
    5 spis 2024-12-31 2025-01-14
9 Woda zależna od dostawcy    
    1 spis 2024-06-30 2024-07-15
    2 spis na zamknięcie sezonu 14 dni po spisie
    ROD GROCHOWA

PODŁĄCZENIE WODY W OGRODZIE

 

 

     

W dniu 13 kwietnia zostanie podłączona woda w ogrodzie. Prosimy o sprawdzenie instalacji na swojej działce.

 

 

ZARZĄD ROD GROCHOWA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

 

UCHWAŁA NR 3/2024

Zarządu ROD GROCHOWA  w Grochowej

Z dnia 19 marca 2024 roku

W sprawie ustalenia terminu Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Zarząd ustalił termin Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na dzień 20 kwietnia 2024 roku.

Zebranie odbędzie w Grochowej przy ul. Zbigniewa Pawlaka 2B w Domu Działkowca.

Początek obrad:

            Pierwszy termin:        godz 10:30

            Drugi termin:             godz 11:00

Materiały sprawozdawcze dostępne będą:

 13 i 14 kwietnia 2024 roku od godz: 10:00 do 12:00 w Domu Działkowca w Grochowej.

Poniżej proponowany porządek obrad i regulamin Walnego Zebrania

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania

sprawozdawczo-wyborczego

w ROD GROCHOWA W Grochowej

w dniu 20 kwietnia 2024  r.

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r[1].
 11. Projekty opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 • Udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
 • Uchwalenia programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
 • Ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD[2],
 • Uchwalenia opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców3,
 • Uchwalenia innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
 • Uchwalenia preliminarza finansowego na 2024 r.
 1. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 3. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 4. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

ROD GROCHOWA w Grochowej

z dnia 20 kwietnia 2024 roku

 1. Walne zebranie i uczestnicy
  • W walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (dalej: „Zebranie”), może uczestniczyć i brać udział w głosowaniach członek PZD posiadający prawo do działki w ROD GROCGOWA w Grochowej (dalej: „ROD”). Bez prawa udziału w głosowaniach w Zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele organów PZD wyższego stopnia oraz zaproszeni przez Zarząd ROD goście.
  • O ile Statut PZD nie stanowi inaczej, członek PZD posiadający prawo do działki w ROD ma prawo być wybranym do organu ROD oraz jako delegat na okręgowy zjazd delegatów z tym, że osoba nieobecna na Zebraniu może zostać wybrana, o ile przed Zebraniem złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i wybór.
  • Uchwały i stanowiska Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  • Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
  • Rażące zakłócanie przebiegu Zebrania przez uczestnika, może stanowić podstawę do wykluczenia go z udziału w obradach. Wykluczenie następuje poprzez przegłosowanie przez Zebranie wniosku o wykluczenie danej osoby.
 2. Przewodniczący walnego zebrania, Prezydium i wybór komisji
  • Prezes Zarządu ROD w imieniu Zarządu proponuje Przewodniczącego Walnego Zebrania (dalej: „Przewodniczący”). Kandydatów na Przewodniczącego może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Przewodniczący proponuje liczbę i skład Prezydium Zebrania. Kandydatów do Prezydium może zaproponować każdy członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Zebranie wybiera Komisję mandatową, Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję Wyborczą. Proponowaną liczbę członków oraz kandydatów na członków komisji przedstawia Przewodniczący. Kandydatów na członków może również zgłosić każdy członek PZD uprawniony do udziału Zebraniu. Na członka komisji może być wybrany wyłącznie członek PZD uprawniony do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
  • Z Zebrania sporządzany jest protokół obejmujący wszystkie uchwały i stanowiska oraz przebieg Zebrania, a także dyskusji. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 3. Przebieg Zebrania
  • Przewodniczący czuwa nad tym, aby Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem i obowiązującymi w PZD przepisami oraz niniejszym regulaminem.
  • Przewodniczący ustala kolejność wystąpień i udziela głosu w dyskusji.
  • Poza kolejnością Przewodniczący zebrania może udzielić głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów PZD wyższego stopnia, członkom ustępujących organów ROD oraz w sprawach formalnych.
  • Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć ……… minut.
  • Ograniczenie czasu wystąpień nie dotyczy: zaproszonych gości, przedstawicieli organów PZD wyższego stopnia oraz członków organów ROD odpowiadających na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
  • Głosowania zarządza i przeprowadza Przewodniczący. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może wyznaczyć do pomocy przy ich liczeniu poszczególne osoby, spośród członków PZD uprawnionych do udziału w głosowaniach na Zebraniu.
 4. Komisje Zebrania
  • Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Zebrania. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu sprawozdanie z prac Komisji i ogłasza ich wyniki.
  • Komisja uchwał i wniosków rejestruje projekty uchwał i wniosków przedstawione przez Zarząd ROD lub zgłoszone w trakcie Zebrania przez członków PZD. Sprawozdanie z pracy Komisji (przygotowane projekty uchwał itp.) przedstawia Przewodniczący Komisji.
  • Komisja wyborcza rejestruje kandydatów zgłaszanych w wyborach do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową). Kandydatów może zgłaszać osoba uprawniona do uczestniczenia w Zebraniu i udziału w głosowaniach. Przewodniczący Komisji przedstawia na Zebraniu kandydatów zgłoszonych do Komisji.
  • W przypadku podjęcia decyzji dotyczącej głosowania tajnego w wyborach do organów ROD, WZ powołuje także Komisję Skrutacyjną, której zadaniem jest organizacja, przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku wyborów poprzez przeliczenie głosów. Członkami komisji Skrutacyjnej mogą być członkowie PZD biorący udział w WZ. Członek komisji nie może kandydować w wyborach do organów ROD ani na delegata Okręgowy Zjazd Delegatów (Rejonową Konferencję Przedzjazdowa).
  • Komisje Zebrania sporządzają protokoły ze swoich prac. Protokoły komisji stanowią załączniki do protokołu z Zebrania.
 5. Dokumentacja Zebrania, zakończenie zebrania i rozstrzyganie kwestii spornych
  • Dokumenty (uchwały, stanowiska itd.) z Zebrania podpisuje Przewodniczący wraz z Przewodniczącym Komisji uchwał i wniosków.
  • Protokół z Zebrania podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
  • Protokoły z prac komisji Zebrania podpisują wszyscy członkowie komisji.
  • Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zebrania i przy braku sprzeciwu Zebranie ulega rozwiązaniu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani w przepisach związkowych, rozstrzyga Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Prezydium Zebrania.

 

[1] Jeżeli w ROD planowane jest podjęcie inwestycji lub remontu, to projekt realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), powinien być przedstawiony jako część planu pracy na bieżący rok. Konieczne jest podjęcie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady PZD z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

[2] Tylko w przypadku gdy planowane jest podjęcie takiej uchwały.

 

ROD GROCHOWA

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Najnowsze wpisy
mizzo.pl